Nuorisotyö Suomessa

Suomalainen nuorisotyö pyrkii auttamaan nuoria kasvattamaan nuorista terveitä yhteiskunnan jäseniä. Lisäksi työn tarkoitus on auttaa nuoria löytämään itsensä yksilöinä, sekä ihan vaan viettämään mukavia teinivuosia saman henkisessä seurassa.

Nuorisotyö Suomessa

Nuorisotyö jakautuu pääosin ammatilliseen ja vapaaehtois hengessä tehtävään, ja sen rajoja ja vaatimuksia määritellään useissa Suomen laeissa, kuten perustuslaki, nuorisolaki ja lastensuojelulaki. Järjestöjen sisäiset päätökset niiden nuorisotyöstä noudattavat näiden lakien asettamia rajauksia. Nuorisotyö pyrkii usein järjestämään nuorille aktiviteetteja, ja harrastus kuvioita. Nuorisotyö toiminta on lähes aina kasvatuksellista, ja siihen liittyy erottamattomasti tasa-arvoisuus, ja toisten oikeuksien kunnioittaminen. Järjestöt tarjoavat usein nuorille turvallisia paikkoja kokeilla itsenäistymisen rajoja, näitä saattavat olla esimerkiksi kaupunkien nuorisotalot jotka ovat kaikille avoimia. Toteuttajina nuorisotyössä nähdään kunnallisia tahoja, yhdistyksiä, ja  järjestöjä, useilla yksityisillä tahoilla on takanaan kirkon rahoitus. Ammatillisesta nuorisotyöstä puhuttaessa sitä tekevillä henkilöillä tulee olla alaa vastaava koulutus. He toimivat ammattinimikkeensä laillisissa puitteissa, ja heillä on tietyissä tilanteissa ilmoitusvelvollisuus nuorten ongelmista sosiaalihuollolle. Nuorisotyötä voi opiskella useissa ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea, ja halutessaan kohottaa ammattiosaamistaan korkeakoulutasolla.

Ehkäisevää ja korjaavaa työtä

Nuorisotyö jakautuu toimintatavoiltaan ehkäisevään- ja korjaavaan nuorisotyöhön. Ehkäisevän työn piirissä nuoria autetaan välttämään erityyppisiä sosiaalisia ongelmia, kuten päihteiden käyttöä, syrjäytymistä, ja esimerkiksi rikollisuuden pariin etsiytymistä. Tämä saattaa tapahtua ihan vaan riskiryhmän harrastusten lisäämisenä, tai luotettavan aikuisen läsnäoloa heidän elämässään. Ehkäisevän nuorisotyön nimissä tehdään myös valistustyötä kouluissa ja harrastus paikoissa.Ehkäisevä nuorisotyö kohtaa myös nuoria joilla ei välttämättä ole näennäistä riskiä ajautua korjaavan nuorisotyön piiriin tulevaisuudessa. Myös näissä tilanteissa nuorisotyöllä on kasvatuksellinen rooli, jonka kautta nuorille pyritään antaa mahdollisuuksia itsenäiyyteen ja omien rajojen turvalliseen kasvattamiseen. Korjaava nuorisotyö pyrkii auttamaan nuoria, jotka ovat syystä tai toisesta jo ajautuneet ongelmakäytökseen. Korjaavaa nuorisotyötä tehdään usein pienryhmissä, tarkennettujen aikataulujen mukaisesti. Nuoren elämässä saattaa tässä hetkessä olla mukana useita tahoja, kuten sosiaalityöntekijöitä ja psykologian ammattilaisia, nuorisotyöntekijä tekee näiden kanssa usein yhteistyötä, mutta heidän roolinsa on erillinen, ja se perustuu täysin nuoren vapaaehtoiseen osallistumiseen, myös etsivä nuorisotyö sisältyy korjaavan nuorisotyön piiriin.

Korjaavaa nuorisotyötä harjoitetaan lähinnä työpajatoiminnalla ja etsivän nuorisotyön kautta. Työpajat ovat valmennukseen ja  työn kautta oppimiseen perustuvia tahoja, joihin alle 29-vuotiaat nuoret voivat hakeutua uusia työelämän taitoja oppimaan. Työpajatoiminnan kautta nuoret oppivat esimerkiksi työaikojen rytmin kunnioittamista, auktoriteetin kuuntelemista, sekä yleistä työympäristössä käyttäytymistä. Etsivällä nuorisotyöllä pyritään auttamaan niitä nuoria jotka ovat peruskoulun päätyttyä jääneet kuin tyhjän päälle. Heillä ei ole tiedossa muita opiskelupaikkoja, työpaikkaa, tai välttämättä kiinnostusta etsiä kumpaakaan. Etsivän nuorisotyön piirissä nuorelle annetaan tukea tulevaisuuden reitin löytämiseksi, ja käytännön mahdollisuuksia yhteydenottoon oikeille tahoille. Korjaava nuorisotyö on usein kulujen kannalta kova taakkaisempaa kuin ehkäisevä, sillä nuorten erityisongelmien johdosta ryhmät tulee pitää pienempinä, ja tapaamiset säännöllisempää jotta niillä olisi vaikutusta erityisnuoren elämään. Tämä tarkoittaa että ehkäisevän nuorisotyön leikkaukset, kuten maksuttomien harrastusmahdollisuuksien väheneminen, nuorisotalojen lakkauttaminen, ja yleinen nuorisotyöntekijöiden väheneminen kostautuvat kunnalle pidemmällä tähtäimellä. Ne nuoret jotka olisivat näiden pienten sosiaalisten apujen kanssa muodostua toimiviksi yhteiskunnan jäseniksi saattavat syrjäytyä entistä helpommin. Yhtenä nuorisotyön katto järjestöinä Suomessa toimii Allianssi ry, joka on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Sen jäseninä toimii yli 120 alan järjestöä. ALlianssi järjestää vuosittain useita koulutus tapahtumia, joihin sen jäsenjärjestöjen edustajat voivat ottaa osaa. Allianssi järjestää myös kansainvälisiä nuorisovaihtoja, jotka tarjoavat nuorille mahdollisuuksia uusien kulttuurien kohtaamiselle, ja ulkomailla töiden tekoon.

Ehkäisevää ja korjaavaa työtä

helsinginsiniset - 2021